Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00 zł 0

Regulamin strony i sklepu

Regulamin, który znajduje się poniżej określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://manifestacjabogactwa.pl prowadzonego przez Sprzedawcę – Weronikę Skibniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Weronika Skibniewska, Pobiel 50, 56-210 Wąsosz, NIP: 5010083355, REGON 524219483.

Regulamin zawiera informacje m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, rodzajach usług online, sposobach dostarczenia produktów lub świadczenia usług i płatności dostępnych w sklepie internetowym, jak również warunki i sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy.

 

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail na adres mailowy: kontakt@manifestacjabogactwa.pl

 • numeru telefonu: +48 884 797 011 (telefon czynny w dni robocze w godzinach: 10:00 – 15:00)

 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE https://manifestacjabogactwa.pl 

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z innych Usług Sklepu Internetowego,

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku,

 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

 5. Konto społecznościowe Sprzedawcy – konto społecznościowe prowadzone przez Sprzedawcę w aplikacji Instagram o nazwie „vrka_s” albo konto w serwisie Facebook, za pośrednictwem, których Sprzedawca przedstawia treści i informacje z zakresu swojej działalności,

 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

 7. Produkt – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym produkty podlegające sprzedaży, w tym również Usługi online, Treści Cyfrowe i Usługi cyfrowe,

 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 9. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.manifestacjabogactwa.pl w zakładce „Regulamin sklepu”.

 10. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.manifestacjabogactwa.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów,

 11. SprzedawcaWeronika Skibniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Weronika Skibniewska, Pobiel 50, 56-210 Wąsosz, NIP: 5010083355, REGON 524219483.

 12. Treść cyfrowa – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, w szczególności zapisane w formacie .PDF, .MP3, .MP.4, .EPUB, .MOBI, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), nagrane kursy, masterclassy lub spotkania online, dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie lub w grupie w serwisie społecznościowym, dostępne do pobrania lub udostępnione w Koncie Klienta, po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę,

 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

 14. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

 15. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) Inne formy interakcji przy pomocy takich danych, 

 16. Usługa online – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na odległość (online) w związku z charakterem sprzedawanych Produktów i zgodnie z ich opisem w Sklepie lub odrębną umową indywidualną zawartą między stronami. Do Usług online zalicza się: mentoring indywidualny, mentoring grupowy, kursy online, konsultacje online, masterclassy, wyzwania online, master mindy warsztaty, prowadzenie grupy w mediach społecznościowych w celu publikowania na nich Treści cyfrowych, spotkania online i inne usługi prowadzone online (live),

 17. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 19. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z opisem danego Produktu, określające jednoznacznie rodzaj, ilość Produktów oraz wszelkie inne informacje dotyczące kupowanego Produktu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.manifestacjabogactwa.pl i jest prowadzony przez Weronikę Skibniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Weronika Skibniewska, Pobiel 50, 56-210 Wąsosz, NIP: 5010083355, REGON 524219483.

 2. Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty,

 2. sposoby złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, formy dostawy i sposoby płatności dostępne w Sklepie Internetowym,

 3. zasady i warunki korzystania ze Sklepu,

 4. zasady i warunki publikowania opinii w Sklepie,

 5. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów,

 6. warunki i zasady sprzedaży ratalnej,

 7. procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 8. Informacje dotyczące rezygnacji z Usług online.

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu, składających Zamówienie lub zawierających ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży.

 2. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych Konsumentów lub konkretnych kategorii Konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań Konsumentów.

§3 Rodzaje Usług online dostępnych w Sklepie

 1. Sprzedawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy Usługi online, które prezentuje w Sklepie i do których dostęp i możliwość skorzystania sprzedaje za jego pośrednictwem, a w szczególności:

 1. Kurs, masterclass, spotkanie lub inne wydarzenie online na żywo – Usługa online polegająca na przeprowadzeniu przez Sprzedawcę kursu, spotkania, masterclass lub inne wydarzenie online (na żywo) oraz umożliwienia Klientowi odtworzenia (przez określony czas) nagrania z tego wydarzenia za pośrednictwem Konta Klienta. Dokładny opis usługi, czas trwania kursu, masterclass, spotkania lub innego wydarzenia jest każdorazowo określony w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na dane wydarzenie online mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do uzyskania dostępu i zakupu tej Usługi online konieczne jest jej wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie Konta Klienta.

 2. Mentoring grupowy lub indywidualny – Usługa online, której dokładny opis, czas trwania mentoringu jest określony w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na mentoring mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu mentoringu konieczne jest jego opłacenie, a w przypadku mentoringu indywidualnego (1:1), konieczne jest również ustalenie indywidualnych terminów spotkań lub w niektórych przypadkach – zawarcie indywidualnej umowy na usługi,

 3. Dostęp do określonej grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora (np. Voxer) – Usługa Online z wykorzystaniem grupy na jednej z platform społecznościowych. Dokładny opis usługi, czas trwania, tematyka, platforma, na której została utworzona grupa (np. Facebook) oraz założenia usługi są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. W grupie lub komunikatorze będą publikowane między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu dostępu konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta na danej platformie społecznościowej lub komunikatorze,

 4. Udział w wyzwaniu prowadzonym przez Sprzedawcę lub wspólnie z innymi podmiotami wraz z dostępem do określonej grupy w mediach społecznościowych – Usługa online z wykorzystaniem grupy na jednej z platform społecznościowych. Dokładny opis usługi, czas trwania, tematyka, platforma, na której została utworzona grupa (np. Facebook) oraz założenia usługi są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. W grupie będą publikowane między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe, pliki pdf. Do zakupu dostępu konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta na danej platformie społecznościowej,

 5. Konsultacje indywidualne – istnieje możliwość, po uprzednim kontakcie mailowym: kontakt@manifestacjabogactwa.pl umówienia konsultacji indywidualnej. Są to konsultacje online, oferta cenowa na daną konsultacje zostanie przedstawiona Klientowi indywidualnie. Cena zostanie ustalona w oparciu o czas trwania konsultacji i jej szczegółowy zakres,

 6. Inne usługi opisane w Sklepie,

 1. Szczegóły dotyczące konkretnej Usługi online podane są w jej opisie w Sklepie, niniejszym Regulaminie oraz w umowie (o ile została zawarta między Sprzedawcą a Klientem) i wszystkie te zapisy są wiążące dla Klienta.

 2. Klient może zrezygnować z Usługi online opisanej w §3 ust. 1 powyżej, pod warunkiem, że Usługa online nie została zrealizowana. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę Usługę online w wysokości proporcjonalnej do jej wykonania np. proporcjonalnie do czasu jej trwania, proporcjonalnie do stopnia jej wykonania, zwrócenia pełnej wartości dostarczonych Treści cyfrowych dostarczonych w ramach Usługi online, ilości przeprowadzonych spotkań. Klient może zostać również zobowiązany do naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Sprzedawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego poprzez zapłatę 50% ceny za okres pozostały do zakończenia Usługi online). 

 

§4 Rodzaje Treści cyfrowych dostępnych w Sklepie

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Treści Cyfrowe lub udostępnia Klientom Treści Cyfrowe jako materiały powstałe w ramach świadczonych usług wymienionych w §3 ust. 1 powyżej, a w szczególności:

  1. e-booki,

  2. nagrane kursy, masterclassy, warsztaty lub wydarzenia online, 

  3. dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie, mentoringu, wydarzeniu online, wyzwaniu, masterclass lub w grupie w serwisie społecznościowym albo komunikatorze,

  4. nagrane programy mentoringowe,

  5. inne Treści cyfrowe opisane w Sklepie,

z których korzystanie zostało uregulowane poniżej, w §13 Regulaminu.

 1. Treści cyfrowe mają postać elektroniczną, w szczególności mogą być zapisane np. w formacie: .PDF, .EPUB, .MP3, .MOBI i nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym. Informacje o formacie danej Treści Cyfrowej są każdorazowo umieszczone w opisie Produktu.

 2. Odstąpienie od umowy na dostarczenie Treści cyfrowych, rezygnacja z zawartej umowy lub odmowa zapłaty pozostałych rat, nie będzie możliwa po dostarczeniu zamówionych Treści cyfrowych, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w §17 ust. 4 Regulaminu.

§5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną lub Usługi cyfrowe.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest prowadzenie sklepu internetowego i umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną również inne usługi, które mają charakter nieodpłatny m.in.: 

 1. prowadzenia i umożliwienia Klientom dostępu do Konta Klienta i zakupionych Produktów, 

 2. umożliwienie klientowi przeglądania historii zamówień w Koncie Klienta,

 3. prowadzenia platformy kursowej w ramach Konta Klienta, w której będą publikowane linki do spotkań, kursów online prowadzonych na żywo, a następnie linki do nagrań z tych spotkań,

 4. umożliwienie zapisu i wysyłka bezpłatnego newslettera,

 5. udostępnienie formularza kontaktowego i umożliwienie Użytkownikowi podjęcia kontaktu ze Sprzedawcą za jego pośrednictwem,

 6. umożliwienie przeglądania i czytania treści edukacyjnych i informacyjnych, słuchania podcastu.

 1. Podczas składania Zamówienia w Sklepie, Klient może dodatkowo zapisać się do nieodpłatnego newslettera, w celu otrzymywania od Sprzedawcy na swój adres mailowy informacji m.in. o nowościach, produktach i promocjach w Sklepie oraz działalności Sprzedawcy. Wszelkie szczegóły związane z usługą newslettera, zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie Newslettera”, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, w stopce strony.

 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, platformy kursowej lub Konta Klienta.

 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy, przez który Użytkownik może wysłać Sprzedawcy wiadomość, w celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia kontaktu z Użytkownikiem lub odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i jego funkcjonalności, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 5. Z uwagi na ważne przyczyny, w szczególności: konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym i bezpiecznym działaniem Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji, o czym Użytkownik będzie informowany drogą mailową lub na stronie internetowej Sklepu.

 6. Jeżeli Sprzedawca podejmie decyzję o zakończeniu świadczenia usług, zakończeniu sprzedaży Produktów poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu, wówczas poinformuje Klientów o tym poprzez opublikowanie na stronach Sklepu odpowiedniej informacji i wysłanie wiadomości mailowych. W sytuacji, jeżeli Klient ma aktywny Produkt lub Treści Cyfrowe w Koncie Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić możliwość pobrania ww. Treści Cyfrowych lub Produktu przez okres 1 (jednego) miesiąca od otrzymania przez Klienta maila z informacją o możliwości pobrania albo Sprzedawca zapewni narzędzie zastępcze z dostępem do nich przez czas określony w Umowie Sprzedaży, o czym również poinformuje Klienta mailowo.

 

§6 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 2. W ramach korzystania ze Sklepu, jak również w ramach korzystania przez Klienta ze sposobów komunikacji zaproponowanych Klientowi przez Sprzedawcę (np. poprzez utworzone i udostępnione Klientowi grupy na platformie społecznościowej lub komunikatorze w ramach zakupionego Produktu), zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zabrania się: 

 1. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach Formularza zamówienia i wiadomości prywatnych, 

 2. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu lub grup w mediach społecznościowych i komunikatorach, niezamówionej informacji handlowej,

 3. korzystania z udostępnionej przez Sprzedawcę w ramach zakupionego przez Klienta Produktu grupy na platformie społecznościowej lub grupy w komunikatorze w sposób niezgodny z Regulaminem, regulaminem danej platformy społecznościowej, komunikatora oraz obowiązującymi przepisami prawa,

 4. korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,

 5. korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu lub na grupie na platformie społecznościowej lub grupie w komunikatorze, (która została udostępniona Klientowi w ramach zakupionego Produktu) do innych celów niż osobistego użytku.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.

 2. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.

 3. Zakazane jest korzystanie z funkcjonalności Sklepu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 4. Zakazane jest dostarczanie jakichkolwiek danych bądź treści o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z Usług lub Sklepu muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.

§7 Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz korzystanie z niego przez innych Klientów.

 2. Do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty potrzebne są:

 1. urządzenie (komputer, tablet, telefon lub in.),

 2. dostęp do Internetu,

 3. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz obsługę javascript – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (w miarę możliwości – w zaktualizowanej wersji). Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej,

 4. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości mailowych przez Klienta,

 1. Warunkiem skorzystania z Usług cyfrowych, Usług online lub Treści Cyfrowych (w szczególności e-booków, kursów i materiałów elektronicznych):

 1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie np.: .PDF, .EPUB, .MP3, .MP4, .MOBI – posiadanie programu obsługującego takie pliki oraz umiejętność korzystania z tych programów,

 2. w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki MP4 lub MP3– posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów,

 3. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Online lub link do nich są przesyłane mailowo na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia – dostęp do połączenia internetowego oraz posiadanie aktywnego adresu mailowego,

 4. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub link do niej są dostępne w Koncie albo Usługa Online jest świadczona za pośrednictwem Konta – posiadanie Konta Klienta, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w Regulaminie,

 5. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana lub Usługa online jest świadczona przez wskazany przez Sprzedawcę komunikator, grupę w mediach społecznościowych – posiadanie konta w komunikatorze lub mediach społecznościowych, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w regulaminie danej platformy,

 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych w Regulaminie wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Klient źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Klienta do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Klienta.

 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze  Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie Sklepu, w jej stopce pod nazwą „Polityka Prywatności”.

 5. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało w szczególności:

 1. aktualny system antywirusowy,

 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

 3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.

 1. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Sklepu.

§8 Konto Klienta

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta. Przy czym zakup niektórych Produktów może wiązać się z koniecznością założenia Konta w celu korzystania z zakupionych Produktów i korzystania z platformy kursowej.

 2. W przypadku Produktu, który udostępniany jest na dedykowanej platformie kursowej, Sprzedawca może automatycznie wygenerować Klientowi Konto wraz z danymi do logowania lub poprosić o udostępnienie adresu e-mail Klienta w tym celu, a jego przetwarzanie będzie się odbywało wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. W przypadku Konta wymaganego w celu pobrania Produktu lub zapewnienia dostępu Klientowi do Treści Cyfrowych udostępnionych na platformie kursowej, Konto wygasa po upływie terminu, zgodnego z okresem, na jaki udostępniono Klientowi dany Produkt i w tym celu założono Konto.

 3. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego w Formularzu zamówienia. Konto umożliwia również dostęp do zakupionych Produktów, Treści Cyfrowych, dostęp do uzyskanych materiałów, treści, nagrań z kursów i spotkań online, dostęp do linków umożliwiających dostęp do Treści Cyfrowych, możliwość pobierania zakupionych Treści Cyfrowych udostępnionych w Koncie Klienta, sprawdzenie statusu Zamówienia oraz samodzielną edycję danych Klienta.

 4. W celu założenia Konta przez Klienta, należy zaznaczyć opcję utworzenia Konta, dostępną w Sklepie w trakcie procesu składania Zamówienia i wypełniania Formularza zamówienia. 

 5. Podczas rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, hasło.

 6. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

 7. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie. 

 8. Z chwilą założenia Konta, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany w formularzu adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta wraz z załączonym Regulaminem.

 9. Klient może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto z poziomu panelu zarządzania Kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@manifestacjabogactwa.pl czego skutkiem będzie usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia żądania do Sprzedawcy. Usunięcie Konta przez Klienta może wiązać się z utratą dostępu do zakupionych i aktywnych Produktów.

 10. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 (czternastu) dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta. W przypadku posiadania aktywnych Produktów w Koncie, Sprzedawca po kontakcie z Klientem zaproponuje odpowiednie narzędzie, link lub możliwość pobrania aktywnych Produktów do dalszego korzystania przez Klienta, zgodnie z zawartą umową na dany Produkt.

 11. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

§9 Składanie Zamówień

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać Produkt, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 2. Klient nie może złożyć Zamówienia anonimowo ani pod pseudonimem.

 3. Klient może złożyć Zamówienie:

 1. bez zakładania Konta. Wówczas Klient dokonuje zakupu poprzez czynności opisane w §9 ust. 4 Regulaminu, akceptuje Regulamin i Politykę prywatności oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami Umowy Sprzedaży,

 2. zakładając Konto Klienta. Wówczas Klient podczas wypełniania Formularza zamówienia składa oświadczenie o założeniu Konta zgodnie z §8 Regulaminu i równocześnie dokonuje zakupu poprzez czynności opisane w niniejszym §9 ust. 4 Regulaminu.

 1. W celu dokonania zakupu niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

 1. dodanie wybranego Produktu do Koszyka,

 2. wypełnienie Formularza zamówienia takimi danymi, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, 

 3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz z informacjami podanymi w §9 ust. 7, 9 i 10 poniżej,

 4. wskazanie danych wymaganych do wystawienia rachunku lub faktury, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek, NIP, adres;

 5. wybór sposobu dostawy i formy płatności,

 6. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałam/-em i akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności” (lub równoznacznego). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą, mailowo na adres: kontakt@manifestacjabogactwa.pl 

 1. opcjonalnie wyrażenie przez Klienta zgody na dostarczenie Produktu lub wykonanie Usługi przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdzenie przez Klienta, że rozumie on, że w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, 

 2. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Kupuję i płacę” lub o równoważnej treści.

 1. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny) Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. 

 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość mailową potwierdzającą dokonanie złożenia Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem umowy sprzedaży obejmującej Produkt. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy. W zależności od przedmiotu Zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

 1. w przypadku produktów elektronicznych (Treści cyfrowych) – umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych,

 2. w przypadku Usług online lub Usług cyfrowych (kursów, warsztatów, konsultacji 1:1, mentoringu, wyzwania lub in.) – umowa o świadczenie usług.

 1. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.

 2. Sprzedawca dostarczy Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość na trwałym nośniku, w szczególności w formie Regulaminu Sklepu zapisanego w formie PDF, który będzie załączony do potwierdzenia złożenia Zamówienia.

 3. Sprzedawca w treści wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie Zamówienia, dostarczy Klientowi również potwierdzenie udzielonej przez niego zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych lub wykonanie Usługi online lub Usługi cyfrowej w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.

 4. W Formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 6. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.

 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych Sprzedawcy, podanych w Sklepie w zakładce „Kontakt”.

 8. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w procesie zakupowym, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. 

 9. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny), ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny) – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.

 11. Klient może zaznaczyć check box, ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysyłania mu nieodpłatnego newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest dostępna), co wiąże się z zawarciem przez strony umowy na dostarczanie treści cyfrowej (newslettera), zgodnie z §5 ust. 4 Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 12. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Treści Cyfrowej, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści Cyfrowej), o ile wolą Klienta jest otrzymanie Treści Cyfrowej niezwłocznie po jej zakupie.  

 13. Jeżeli Klient zwróci się do Sprzedawcy o indywidualną usługę, która nie jest dostępna w Sklepie – Sprzedawca dokona oszacowania potrzeb Klienta oraz rodzaju usługi i na tej podstawie dokona indywidualnej wyceny zamówionej przez Klienta usługi.

§10 Ceny Produktów i formy płatności za Zamówienia

 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto.

 2. Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktur na Produkty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia, zgodnie z §9 ust. 4 pkt d Regulaminu. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury na późniejszym etapie, Sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

 4. Cena Produktu (w tym Treści Cyfrowej, Usługi cyfrowej, Usługi online) jest opłatą za całość Produktu lub usługi. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty, części kursu, części wydarzenia ani poszczególne dni wydarzenia lub wyzwania online, wybrane treści lub moduły. Klient otrzymuje dostęp do zakupionych zasobów szkoleniowych, kursów, spotkań online niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia, zatem w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu lub usługi z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Klient nie ma prawa do żądania zwrotu opłaty lub jej części po zakończeniu świadczenia Usługi online ani do odmowy spłaty pozostałych rat. 

 5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie. 

 6. Możliwe jest skorzystanie z płatności ratalnej dostępnej u dostawcy usług płatniczych w Sklepie lub indywidualne ustalenie sprzedaży ratalnej dla danego Produktu poprzez kontakt indywidualny ze Sprzedawcą, ustalenie warunków zapłaty rat i otrzymanie linku do zapłaty poszczególnych rat, zgodnie ze szczegółami opisanymi w §11 Regulaminu oraz indywidualnymi ustaleniami ze Sprzedawcą.

 7. Za złożone Zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej dostępnej w Sklepie, która została szczegółowo wskazana w procesie zakupowym danego Produktu lub za pośrednictwem wygenerowanego linku dostępnego w Koncie Klienta albo przesłanego w wiadomości mailowej na adres podany przy składaniu Zamówienia.

 8. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu Zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie od zawarcia umowy.

 9. Klient może skorzystać z następujących metod płatności przed dostawą zakupionego Produktu:

 1. jednorazowa płatność kartą kredytową lub debetową (Visa, MasterCard lub Maestro),

 2. płatność przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego wskazanego w Sklepie,

 3. płatność ratalna lub płatność odroczona – zgodnie z procedurą i warunkami dostawców tych usług płatniczych lub na podstawie warunków indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą,

 4. płatność za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal – płatność zgodnie z procedurą i warunkami dostawcy usługi płatniczej,

 1. Klient kupując Produkt w opcji zapłaty w ratach, nie może anulować obowiązku zapłaty ani zrezygnować z całkowitej zapłaty za Produkt.

 2. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem platformy płatniczej:

 1. PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, KRS 0000347935, NIP: 7792369887 – poprzez dokonanie płatności kartą, BLIK, przelewu online, płatności ratalne,

 2. PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg) – poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem konta w PayPal,

 3. PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39KRS 0000575158, NIP: 5213705997 – poprzez dokonanie płatności odroczonej o 30 dni,

 4. lub innej dostępnej w Sklepie, która została szczegółowo wskazana w procesie zakupowym.

 1. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są̨ zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawców usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają̨ zrealizowanie płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub dostawcy usług płatniczych. 

 3. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i informacji dotyczących Zamówienia. Może zostać również wysłana instrukcja dostępu do zakupionych Produktów lub link do spotkania albo grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora, na których prowadzone jest wyzwanie lub są świadczone usługi, albo może być wysłany link z dostępem do zakupionych Treści Cyfrowych (o ile wynika to z charakteru zakupionego Produktu).

 4. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. 

 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

 6. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów lub kodów zniżkowych. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.

§11 Płatności ratalne

 1. Za niektóre Produkty, Klient może dokonać zapłaty w drodze płatności ratalnych. Warunki płatności ratalnej prezentowane są:

 1. przez odpowiedniego dostawcę tego rodzaju płatności (w szczególności PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, KRS 0000347935, NIP: 7792369887), jeżeli Klient decyduje się na płatności ratalne w zautomatyzowanym procesie zakupowym,

 2. przez Sprzedawcę w drodze ustaleń indywidualnych z Klientem.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności ratalnej w procesie zakupowym, Klient będzie zobowiązany do dokonywania płatności w określonym terminie i na warunkach wynikających z umowy zawartej między Klientem a dostawcą płatności ratalnej.

 2. W przypadku indywidualnych ustaleń płatności ratalnej między Sprzedawcą a Klientem (np. ustalenia warunków spłaty za pośrednictwem konta Sprzedawcy w serwisie Instagram albo drogą mailową), Klient będzie zobowiązany do dokonywania płatności w określonym terminie i na warunkach ustalonych ze Sprzedawcą poprzez dokonywanie płatności przez link dostarczony mu przez Sprzedawcę.

 3. Cena Produktu jest opłatą za całość Produktu. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty, części kursu ani poszczególne kursy lub moduły. Klient otrzymuje dostęp do zakupionych Produktów jako całości, za pośrednictwem Konta lub w inny ustalony sposób, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty całej ceny nie ustaje:

 1. w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Klienta bez wypowiedzenia, z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,

 2. w przypadku ukończenia szkolenia, kursu, mentoringu, indywidualnych konsultacji lub innych zakupionych w ramach płatności ratalnej Produktów, Usług online, przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych rat.

 1. Produkty sprzedawane w Sklepie nie mają charakteru subskrypcji. Klient kupując Produkt w opcji zapłaty w ratach, nie może anulować obowiązku zapłaty pozostałych rat.

 2. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Klient nie dokona płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić zaległą kwotę. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Klienta. 

 3. W przypadku wyboru płatności poprzez automatyczne pobieranie miesięcznej kwoty z karty Klienta, jeżeli nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących ustalonej płatności za Produkt z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności oraz do naliczenia do wysokości raty odsetek za opóźnienie. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić zaległą kwotę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Klienta. 

 4. W przypadku ukończenia Usług online, szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych zakupionych w ramach płatności ratalnych Produktów, przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych rat, Klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałych kwot raty. 

 5. W przypadku uchybienia płatnościom Sprzedawca może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania windykacyjnego i sądowego.

§12 Dostawa zakupionych Produktów i dostęp
do utworzonej grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze

 1. Sposób dostarczenia zakupionego Produktu każdorazowo jest zawarty w opisie danego Produktu.

 2. W przypadku Zamówień realizowanych drogą elektroniczną, koszty dostawy są uwzględnione w cenie Produktu. 

 3. W przypadku zakupienia Treści cyfrowych, zostaną one dostarczone Klientowi, po autoryzacji płatności:

  1. mailowo na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia za pośrednictwem linku do strony www umożliwiającej przejrzenie, zapoznanie się, pobranie Treści cyfrowej albo 

  2. mailowo poprzez otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail z plikiem do pobrania lub danymi rejestracji Konta na platformie kursowej albo

  3. poprzez umieszczenie w Koncie Klienta linku z dostępem do Treści Cyfrowych lub umieszczenia w Koncie Klienta Treści Cyfrowej.

 4. W przypadku wykupienia Usługi wiążącej się z przekazaniem dostępu do grupy społecznościowej lub komunikatora utworzonych przez Sprzedawcę, po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, dostęp zostanie przekazany poprzez:

  1. przesłanie Klientowi w wiadomości mailowej linku do grupy na platformie społecznościowej i wszystkich niezbędnych informacji albo 

  2. umieszczenie w Koncie Klienta linku do grupy na platformie społecznościowej lub komunikatora i wszelkich informacji.

 5. W przypadku Usług online np.: kursów, warsztatów, spotkań on-line lub innych wydarzeń prezentowanych w Sklepie, Klient otrzyma mailowo, na adres mailowy podany w Formularzu Zamówienia albo otrzyma w Koncie Klienta wszelkie niezbędne informacje oraz dane do spotkania online w platformie, w której dany kurs, warsztaty i spotkania on-line będą prowadzone lub udostępniane. 

 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w informacjach udzielonych przez Sprzedawcę w chwili zakupu Produktu przez Klienta, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. 

 7. W przypadku niektórych Produktów dostęp do nich może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu, Koncie Klienta lub informacjami przekazanymi przez Sprzedawcę mailowo lub w danej grupie utworzonej w mediach społecznościowych lub komunikatorze. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu Klient utraci dostęp do przekazanych Treści Cyfrowych lub dostępu do grupy.

 8. W przypadku kursu, warsztatów, spotkań on-line, grupy w mediach społecznościowych, grupy w komunikatorze lub in., dostęp do treści wchodzących w skład tych usług może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie lub informacjami przekazanymi przez Sprzedawcę mailowo lub w danej grupie utworzonej w mediach społecznościowych. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu Klient utraci dostęp do przekazanych Treści Cyfrowych lub dostęp do grupy.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze Messenger przez dostawcę tych usług (np.: Meta Platforms Ireland Limited) z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do znalezienia innej platformy, która pozwoli na świadczenie usług lub dostarczenie Produktów zakupionych przez Klienta.

 10. W przypadku zakupu Produktu, który nie jest Treścią cyfrową lub nie wskazano w opisie Produktu terminów ich dostarczenia lub terminu świadczenia Usługi online i wymagane jest ustalenia tych terminów (np. zakup konsultacji indywidualnych online, mentoringu, przyszłego kursu online, warsztatów lub indywidualnego szkolenia lub in.), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dokonania zakupu, na dane kontaktowe podane w trakcie składania Zamówienia w celu ustalenia szczegółów i terminu odbioru Produktu lub wykonania danej Usługi online.

 11. Dodatkowe warunki dostarczenia Produktów lub terminów świadczenia usług, są uregulowane każdorazowo w opisie Produktu dostępnego w Sklepie.

 

§13 Zasady korzystania z Produktów

 1. Klient może korzystać z dostarczonych Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie Treści cyfrowych lub jej fragmentów albo części w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@manifestacjabogactwa.pl  

 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Klient otrzymuje go w wersji pdf lub edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb osobistych.

 4. Klient nie ma prawa do powielania, rozpowszechniania, kopiowania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń́). Niedozwolone jest również̇ dystrybuowanie Produktu, udostępnianie, rozpowszechnianie lub odtwarzanie publiczne. 

 5. Klient jest zobowiązany do ochrony zakupionych Produktów przed dostępem i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione lub osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

 6. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług online i lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

§14 Zasady korzystania i członkostwa w grupie w mediach społecznościowych
lub w komunikatorze, utworzonej przez Sprzedawcę

 1. Klient może korzystać z dostarczonych treści lub dostępu do grupy w koncie społecznościowym lub komunikatorze, utworzonej przez Sprzedawcę wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji grupy w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług online lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.

 4. Klient zobowiązany jest korzystać z dostępu do utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, regulaminem serwisu lub komunikatora, w którym grupa została utworzona i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 1. korzystać z utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób niezakłócający korzystanie z grupy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie grupy, 

 2. nie udostępniać danych dostępowych do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora jakimkolwiek osobom trzecim,

 3. nie rozpowszechniać, nie udostępniać jakichkolwiek treści, materiałów, danych osobowych, postów, komentarzy innych członków grupy lub jakichkolwiek innych treści, do których Klient uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu i dostępu do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze utworzonej przez Sprzedawcę,

 4. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 1. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z usług Sprzedawcy lub utworzonej przez niego grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.

 2. W razie korzystania z grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób sprzeczny z niniejszym §14 Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia Klienta z grupy bez możliwości domagania się zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

§15 Odpowiedzialność

 1. Świadczenie usług oraz sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę dokonywane są na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Sprzedawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Sprzedawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, prowadzonych wobec Klienta terapii, schorzeń lub urazów Klienta i in.

 2. Wszystkie materiały dostarczane przez Sprzedawcę w ramach zakupionych Produktów są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w celu leczenia jakichkolwiek stanów, lęków lub chorób. Konto społecznościowe Sprzedawcy, utworzone przez niego grupy na platformach społecznościowych oraz Sklep nie są źródłem wiedzy medycznej. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w Produktach lub treściach i postach publikowanych w Koncie społecznościowym Sprzedawcy, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opublikowane treści nie będą rezonowały z Klientem i jego sytuacją życiową.

 3. Sprzedawca rekomenduje konsultacje z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania treści przedstawionych w Produktach i powstałych w związku z nimi w materiałach – opinii lub zaleceń dotyczących objawów lub stanu zdrowia Klienta. Instrukcje i informacje przedstawione w Koncie społecznościowym Sprzedawcy lub prezentowane w Produktach lub powiązanych z nimi materiałach nie zastępują porad medycznych i nie są substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i opieką lekarza. Zachęcamy do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.

 4. Wyniki, przychody i osiągnięcia demonstrowane na kursach i szkoleniach oraz za pośrednictwem utworzonych przez Sprzedawcę grup w mediach społecznościowych lub komunikatorze i Koncie społecznościowym Sprzedawcy są̨ aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń, spotkań online i in., referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty i nie są gwarancją, że każdy Klient osiągnie te same wyniki, ponieważ zależy to od wielu czynników. Indywidualne rezultaty mogą̨ się różnić, a w szczególności zależą̨ one od indywidualnych zdolności, podejścia, sposobu i efektywności pracy, umiejętności i doświadczenia, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynności oraz innych czynników.

 5. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Klienta przez Sprzedawcę koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach, kursach, szkoleniach i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Sprzedawcę.

§16 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §17 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Z zastrzeżeniem §17 Regulaminu, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy (o ile jest dopuszczalne) wystarczy poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres firmy lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na mail kontakt@manifestacjabogactwa.pl) przed upływem terminu do odstąpienia. 

 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony ze zobowiązań. Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. W przypadku umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Klienta lub w uzgodnionym terminie. 

 8. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 1. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub

 2. Klient i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści lub Usługi Cyfrowej miała dla Klienta istotne znaczenie.  

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§17 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy:

  1. o świadczenie usług (w szczególności Usług online), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  8. o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy o świadczenie Usług online, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę online za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

 3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, aby wykonywanie Usługi online rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem określonej ceny Usługi online oraz wartości Treści cyfrowych dostarczonych w jej wykonywaniu.

 4. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:

 1. Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, 

 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjął to do wiadomości,

 4. Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku zamówienia Treści Cyfrowej lub Usługi online, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który w okolicznościach wskazanych w §17 ust. 2 lub §17 ust. 4 lit. a – d. powyżej, pobierze plik lub zaloguje się do kursu, spotkania online lub skorzysta z konsultacji online przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§18 Prawo rezygnacji z Usług online

 1. Klient może po okresie upływu odstąpienia od Umowy zrezygnować z Usługi online np. uczestnictwa w kursie, mentoringu, wyzwaniu, masterclass, konsultacji lub innych Usług online, które nie zostały w pełni zrealizowane, jednakże opłata za te Usługi zostanie pomniejszona o wartość Usług online, które zostały wykonane na rzecz Klienta i wartość Treści cyfrowych, które zostały Klientowi doręczone (zwłaszcza jeśli spełnione zostały warunki rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy – zgodnie z §16 i §17 Regulaminu). Sprzedawca może również dochodzić od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Sprzedawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego).

 2. W przypadku, gdy Klient zawarł umowę, w ramach której dostarczono mu Treści Cyfrowe powiązane z Usługą online, ale Usługa online nie została jeszcze wykonana (np. kurs, mentoring, szkolenie, masterclass nie został jeszcze przeprowadzony, ale Klient otrzymał już Treści Cyfrowe i mają one odrębną wartość edukacyjną lub szkoleniową) wówczas Klient może odstąpić od Usługi online, jeśli nie została wykonana, ale nie może odstąpić od Umowy na dostarczenie Treści Cyfrowych (jeśli spełnione zostały warunki rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy – zgodnie z §16 i §17 Regulaminu). Wówczas w przypadku odstąpienia od Usługi online, kwota Usługi online zostanie mu zwrócona z jednoczesnym potrąceniem kwoty o wartość rynkową Treści Cyfrowych, które otrzymał. 

 3. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

 

§19 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.

 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

 3. Klient podaje przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.

 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę oraz zasady zbierania plików cookies. zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Polityka Prywatności”. 

§20 Opinie o Produktach i ich weryfikacja

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom przesyłanie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie Regulaminu. 

 2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty Sprzedawcy.

 3. Opinie wystawiane i przesyłane są do Sprzedawcy poprzez:

 1. Wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji zakupionego Produktu,

 2. Przesłanie wiadomości prywatnej przez Klienta, który nabył Produkt od Sprzedawcy, za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) lub w komunikatorze (np. Messenger),

 1. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu (np. przy danym Produkcie lub w zakładce albo części „Opinie”, o ile taka zakładka zostanie utworzona).

 2. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów u Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.

 3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

 4. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

 1. opublikowanie nadesłanej opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, przed jej opublikowaniem, na podstawie sprawdzenia imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych (jeżeli opinia została przesłana za pośrednictwem konta społecznościowego) i faktu zakupienia Produktu oraz jego rodzaju,

 2. w razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sprzedawcy lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 

 1. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane mailowo na adres: kontakt@manifestacjabogactwa.pl 

 2. Sprzedawca ma możliwość ustosunkowania się do wystawionych opinii i udzielenia publicznie widocznej odpowiedzi, zwłaszcza w sytuacji, gdy opinia jest niejednoznaczna, dwuznaczna, kontrowersyjna lub wymaga doprecyzowania.

 3. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów.

 4. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne, ale udostępnia tylko wybrane z nich (nie są udostępniane wszystkie opinie, które otrzymał Sprzedawca).

§21 Prawa autorskie

 1. Treści publikowane w Sklepie, Treści Cyfrowe oraz wszelkie inne Produkty prezentowane za jego pośrednictwem lub za pośrednictwem grup w mediach społecznościowych albo komunikatorów oraz materiały powstałe w ramach świadczonych usług (kursów, warsztatów, wyzwań, dostępu do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze i in.) zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia, jakiejkolwiek treści zawartej w grupie w mediach społecznościowych lub komunikatorze, Produktach czy związanych z nimi materiałach, w szczególności tekstu, grafiki, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć i in.

 2. Treści cyfrowe (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online, masterclassy, nagrania wideo i in.) i  Produkty lub ich opisy, które Sprzedawca prezentuje w Sklepie i w swoim Koncie społecznościowym lub przesyła Klientowi w komunikatorze lub grupie w mediach społecznościowych lub komunikatorze stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

 3. Dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy tekstów, zdjęć, grafik lub Produktów zakupionych przez Klienta, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 4. Zakup Produktu lub Treści Cyfrowych nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

 5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalna.

 6. Na wszelkie treści przesyłane Klientowi w ramach zakupionego Produktu, co do zasady udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów lub powiązanych z nimi treści, przy czym Sprzedawca może zastrzec termin usunięcia lub wygaśnięcia dostępu do Produktów co zostanie wskazane w opisie danego Produktu.

§22 Reklamacje dotyczące Treści Cyfrowych

 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych, Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:

  1. Treść Cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie jest możliwe jej uruchomienie,

  2. w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji wraz z potwierdzeniem przelewu, o dokonaniu pełnej płatności za Treść Cyfrową, nie zostanie udostępniona Klientowi możliwość jej uruchomienia,

  3. Treść Cyfrowa okaże się niezgodna z umową.

 2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@mainfestacjabogactwa.pl 

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§23 Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt lub usługę zgodne z umową.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w razie braku zgodności Produktu z umową.

 3. Zakres i zasady odpowiedzialności za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).

 5. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 6. Złożenie reklamacji jest możliwe na adres pocztowy (adres siedziby firmy) lub elektroniczny (mail: kontakt@manifestacjabogactwa.pl)

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§24 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) rezultatu, może  on skorzystać m.in. z:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) a Sprzedawcą,

 3. bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

§25 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i wszelkie umowy zawierane ze Sprzedawcą podlegają prawu polskiemu.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta  lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, wynikających ze zmian przepisów prawa lub prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (zmiany uzasadnione) z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o zmianach Regulaminu w drodze wiadomości mailowej, w terminie pozwalającym na zapoznanie się z jego treścią przed jego wejściem w życie.

 7. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta czy Ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do zapoznania się – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 31.10.2023 r. 

 

Archiwalne wersje regulaminu:

– Regulamin obowiązujący do dnia: 30.10.2023 r.

 

Dołącz do newslettera

Naucz się świadomej manifestacji!

  Wymagane zgody:

  Nie wysyłam spamu, możesz się wypisać w dowolnym momencie.

  Dane firmowe

  Weronika Skibniewska

  Pobiel 50

  56-210 Wąsosz

  NIP: 5010083355

  Copyright © 2023 Manifestacja bogactwa | Stworzone przez Przystanek Internet.