Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00 zł 0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.manifestacjabogactwa.pl

Cześć, dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przekazuję Ci dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego www.manifestacjabogactwa.pl (dalej jako: „Serwis”)

Informacja formalna na początek – Właścicielem strony i administratorem Twoich danych osobowych jest Weronika Skibniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Weronika Skibniewska, Pobiel 50, 56-210 Wąsosz, NIP: 5010083355  REGON 524219483, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokument i informacje w nim zawarte są przekazywane na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej jako: „RODO”)

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@manifestacjabogactwa.pl

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Weronika Skibniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Weronika Skibniewska, Pobiel 50, 56-210 Wąsosz, NIP: 5010083355  REGON 524219483 (dalej jako: „Administrator danych”).

#2 Jak możesz skontaktować się z Administratorem danych?

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@manifestacjabogactwa.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

#3 Jakie Twoje dane osobowe przetwarzam? (Kategorie przetwarzanych danych): 

Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe, tj.:

 1. dane identyfikujące osobę w tym: imię, nazwisko, pseudonim lub nick z mediów społecznościowych,
 2. dane adresowe i teleadresowe w tym: adres rozliczeniowy, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail,
 3. numer rachunku bankowego lub karty płatniczej (o ile płatność kartą jest możliwa w Serwisie),
 4. informacje widoczne w mediach społecznościowych,
 5. adres IP,
 6. wizerunek i głos uczestnika kursu, szkolenia, warsztatów lub innych równoważnych usług (o ile zostaną one utrwalone na nagraniu wideo utrwalającego przebieg tego spotkania). Podstawą przetwarzania wizerunku i głosu jest Twoja zgoda.

Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP, które również będę przetwarzała w celu realizacji umowy. 

#4 W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzam dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Administratora danych w celach:

 1. sprzedaży produktów i świadczenia usług oferowanych w Serwisie – podstawa prawna art. 6  ust. 1 lit. b RODO,
 2. realizacji Twoich zamówień, prowadzenia kursów, masterclass, warsztatów, wyzwań, prowadzenia grupy w social mediach, ustalonym komunikatorze lub wykonywanie innych czynności lub świadczenia usług na Twoją rzecz, zgodnie z wykupionymi przez Ciebie produktami, usługami lub treściami cyfrowymi – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. założenia i prowadzenia Twojego Konta Klienta – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. opublikowania Twojej opinii w Serwisie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. świadczenia usługi wysyłki newslettera, zgodnie z warunkami umowy (Regulaminu Newslettera dostępnego w Serwisie) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 6. udzielenia odpowiedzi na wiadomość́ otrzymaną na adres mailowy za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest podjęcie kontaktu z osobą przesyłającą wiadomość́ w celu udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu,
 7. rozpatrywania Twoich ewentualnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest rozpatrzenie otrzymanej przez Administratora reklamacji i ustosunkowanie się do roszczeń,
 8. administracji podatkowo – księgowej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 9. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub prowadzenia postępowania windykacyjnego, jeżeli nastąpi sytuacja, w której Administrator danych będzie do takich działań uprawniony – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane mogą̨ być przetwarzane również w następujących celach pobocznych: archiwizowanie danych i prowadzenie zestawień, analiz i statystyk – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prowadzeniu wewnętrznych zestawień i statystyk swoich klientów i wykonanych zleceń przez Administratora danych.

#5 Skąd mam Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe zbieram wyłącznie od osób, których dane dotyczą̨. 

W większości przypadków sam/sama mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • składasz zamówienie
 • rejestrujesz konto klienta w moim serwisie
 • przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy
 • kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktu
 • wysyłasz mi opinię o usłudze lub Produkcie, z których skorzystałaś/skorzystałeś
 • zapisujesz się do newslettera
 • obserwujesz moje profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych

Część informacji na Twój temat (np. adres IP) może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy.

#6 Czy musisz podawać mi swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia przeze mnie usług lub dostarczenia zakupionych treści cyfrowych na Twoją rzecz jak również niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy.

#7 Jaki jest okres przechowywania danych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych: 

 1. dla celów realizacji umowy  i świadczenia usług – przez okres trwania umowy,
 2. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych,
 3. dla celów udzielenia odpowiedzi na wiadomość́ otrzymaną w drodze wiadomości mailowej za pośrednictwem formularza – do momentu zakończenia wymiany korespondencji między stronami lub zakończenia podjętej na podstawie wiadomości współpracy,
 4. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Administratora – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
 5. dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą̨ być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie,
 6. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 7. do celów archiwalnych i księgowych – po wygaśnięciu umowy dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 5 lat, chyba że przepisy prawa przewidują̨ krótszy okres.

Dane, których podstawą przetwarzania jest zgoda będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

#8 Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. Ja też korzystam z takich usług. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach i rozliczeniach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu (np. platformy płatnicze).

Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem danych w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Dostęp do danych przetwarzanych przez Administratora danych mogą mieć w szczególności jego pracownicy, współpracownicy i podmioty działające na zlecenie Administratora biorący udział w realizacji przedmiotu umowy, a także podmioty realizujące dla Administratora usługi płatnicze, kadrowo-płacowe, analityczne, informatyczne, prawne itp.

Jeżeli bierzesz udział w wyzwaniu, wydarzeniu lub usłudze, którą Administrator danych współorganizuje z innym podmiotem – Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nicku na platformie społecznościowej, mogą zostać przekazane również temu podmiotowi wyłącznie w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Podmiotem współorganizującym wyzwania i usługi jest Magdalena Porada prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Madlen Magdalena Porada z siedzibą przy ul. Sikorskiego 84 lok. 2, 44-120 Pyskowice, NIP 9691650247, e-mail: porada.mentoring@gmail.com Zasady przetwarzania danych osobowych przez ww. podmiot znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie: www.manifestacjabymadlen.pl  

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

#9 Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą̨?

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym),
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem),
 4. do przenoszenia danych (nie dotyczy danych, które stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać́ na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wszystkie wymienione wyżej uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się̨ ze mną̨ pod adresem: kontakt@manifestacjabogactwa.pl  

#10 Czy w serwisie stosowane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie?

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych konsumentów lub konkretnych kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów. 

Ale korzystam z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, mogę np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcam do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

W ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

#11 Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Administrator nie przekazuje danych osobowych do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

#12 Czy dane są bezpieczne? 

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Gromadzę i przetwarzam tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy sprzedaży lub świadczenia usług  musisz wyrazić oddzielną zgodę.

#13 Na czym polega przetwarzanie wizerunku uczestników Kursów?

Jeżeli kupisz u mnie produkt lub usługę związane z uczestnictwem w wydarzeniu prowadzonym online (np.: kursie, warsztatach, grupowym spotkaniu lub szkoleniu online i in.), informuję, że wydarzenie to może być nagrane w postaci pliku wideo, utrwalającego przebieg wydarzenia, a w szczególności utrwalony zostanie wizerunek i głos jego uczestników (o ile będą mieli włączone kamery oraz mikrofon, a także o ile będą brać czynny udział w wydarzeniu), co wiąże się z ich utrwaleniem i dalszym rozpowszechnianiem m.in.: w celu dalszej sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej  www.manifestacjabogactwa.pl. Biorąc udział w wydarzeniu online zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku w ww. zakresie. Szczegółowe informacje związane z wizerunkiem uczestników wydarzenia będą każdorazowo przekazywane jego uczestnikom, przed jego rozpoczęciem, np. w drodze wiadomości mailowej dotyczącej zasad wydarzenia lub na pierwszym spotkaniu online w ramach wydarzenia.

#14: Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

#15: Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlam Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na  mojej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

#16: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/www.networkadvertising.org/choices).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne.

#17: W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na cookies.

#18: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach mojej strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich związane z narzędziam, które połączone są z moim serwisem. Poszczególne narzędzia mogą wykorzystywać więcej niż jeden plik cookies, ale odstąpiłam od ich szczegółowego listowania, nie chcąc przytłaczać Cię nadmiarem informacji i wychodząc z założenia, że bardziej czytelne będzie dla Ciebie posługiwanie się listą narzędzi wraz z określeniem celów korzystania z tych narzędzi niż wymienianie wszystkich technicznie funkcjonujących w obrębie poszczególnych narzędzi plików cookies.

Odstąpiłam również od wskazywania zakresu gromadzonych w plikach cookies informacji w odniesieniu do każdego wykorzystywanego narzędzia, biorąc pod uwagę, że każde narzędzie gromadzi informacje związane z Twoją charakterystyką i zachowaniami podejmowanymi w ramach naszej strony internetowej. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy wcześniej w ramach niniejszej polityki prywatności.

Znając wymogi kreowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odstąpiliśmy mimo wszystko od wskazywania żywotności plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne narzędzia. Chcąc określić rzetelnie żywotność każdego pliku cookies musielibyśmy przytłoczyć Cię nadmiarem informacji, który w jakikolwiek sposób nie realizowałby zasady przejrzystości i czytelności kierowanych do Ciebie informacji. Ponadto, żywotność plików cookies może podlegać na tyle aktywnym zmianom po stronie dostawców narzędzi, że nie jesteśmy w stanie sprawować nad tym rzetelnej kontroli. Odstępując od określania żywotności cookies, przypominamy, że jedyną opcją realnej kontroli czasu przechowywania informacji w plikach cookies jest zarządzanie plikami cookies bezpośrednio przez Ciebie. Z poziomu swojej przeglądarki internetowej w dowolnej chwili możesz usuwać pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

W tym miejscu jeszcze raz chcemy podkreślić, że w ramach plików cookies nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy w ramach niniejszej polityki prywatności.

Co więcej, o ile w przypadku narzędzi statystycznych i marketingowych możemy przeglądać różnego rodzaju raporty generowane na podstawie Informacji Anonimowych, o tyle w odniesieniu do pozostałych narzędzi nie uzyskujemy nawet jakiegokolwiek dostępu do gromadzonych w plikach cookies informacji, będąc zainteresowanymi wyłącznie tym czy funkcje danego narzędzia, dla których narzędzie zostało zainstalowane, działają prawidłowo w ramach naszej strony.

#19: Czy śledzę Twoje zachowania podejmowane w ramach serwisu?

Prowadzę jedynie analizę i tworzenie statystyk z ruchu w serwisie, ale są to dane anonimowe.

#20: Czy kieruję do Ciebie targetowane reklamy? 

Nie.

#21: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrałam jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com
 • ustawienia po stronie dostawców narzędzi zewnętrznych

#22: Czym są logi serwera?

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

#23: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłam wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres kontakt@manifestacjabogactwa.pl.

#24: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, mogę modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość.

Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od 22.06.2023 r.